Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 - POBIERZ

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 - POBIERZ


 

WAŻNE !!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają do 29. 04. 2020 (środa) czas na złożenie potwierdzenia woli udziału w dalszym etapie rekrutacji (druk do pobrania ze strony przedszkola) proszę przesłać drogą mailowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty do przedszkola

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będą wywieszone na drzwiach przedszkola  w dniu 20.04.2020 roku.

POBIERZ DRUK

 

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17.03.2020r.

Od 18.03.2020r. prowadzimy rekrutację do przedszkoli publicznych w Braniewie.

Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia dokumentów:

 • Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów podpisanych własnoręcznym podpisem drogą mailową na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki w godzinach 8:00 - 13:00.   W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
 • Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie w godzinach 8:00 -13:00 i mailowo w godzinach 7:00 - 15:00.

Zalecenia Burmistrza Miasta Braniewa - POBIERZ

Dyrektor
Bożena Turczyn

 

 

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr2 w Braniewie

z dnia 3 lutego 2020

w sprawie ogłoszenia rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 );
 • Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 maca 2015r. w sprawie określania kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2020/202.
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie.

 • § 1. Dyrektor Przedszkola ogłasza rekrutację na wolne miejsca w grupach wiekowych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie na rok szkolny 2020/2021
 • § 2. Dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie należy pobrać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Braniewie u nauczyciela grupy i złożyć do 2.03.2020r.
 • § 3. Dla nowych kandydatów karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie Przedszkola lub na stronie http://www.przedszkole.braniewo.waw.pl/ W ZAKŁADCE REKRUTACJA
 • § 4. W celu zapisania dziecka do Przedszkola należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową. Razem z odpowiednią dokumentacją złożyć w sekretariacie Przedszkola w okresie od 09.03.2020 do 27.03.2020 DO GODZINY 15:00
 • § 5. Proces rekrutacji będzie zorganizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Braniewa, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 28/2020

Burmistrza Miasta Braniewa

 z dnia 29 stycznia 2020r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa

na rok szkolny 2020/2021.

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola ( oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020 r.

27.03.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2020 r.

17.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2020 r.

29.04.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

30.04.2020 r.

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2020 r.

19.06.2020r.

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

10.06.2019 r.

14.06.2019 r.

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.06.2020 r.

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.06.2020r.

26.06.2020 r.

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

29.06.2020 r.

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 2/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2w Braniewie

 z dnia 03 lutego 2020.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko sześcioletnie ur. w 2014r. ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

60

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

40

3.

Dzieci rodziców/prawnych opiekunów deklarujących pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzinną bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

30

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2020/2021 edukację przedszkolną w przedszkolu

10

5.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu

dziecka decyduje data urodzenia dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci starsze)

2

 1. Kryterium ustawowe – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)
 1. Kryterium samorządowe – zgodnie z uchwałą nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 roku zmienionej uchwałą  XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 roku

 

WAŻNE !!!

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579).


Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - POBIERZ

Oświadczenie o wielodzietności kandydata - POBIERZ

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - POBIERZ