Dyrektor Przedszkola

ogłasza rekrutację na wolne miejsca

do Przedszkola Miejskiego Nr 2

na rok szkolny 2019/2020

 

 

- harmonogram rekrutacji  w załączniku 1

- dokumenty rekrutacji w sekretariacie przedszkola lub na stronie www.przedszkole.braniewo.waw.pl

 

 

 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia kandydata do przedszkola.                POBIERZ PDF WORD
  2. Oświadczenie o wielodzietności kandydata.                 POBIERZ PDF WORD
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.    POBIERZ PDF WORD

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z  dnia 30 stycznia 2019 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
( oddziałów przedszkolnych )

prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2019/2020

 

LP.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola ( oddziału przedszkolnego ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2019 

22.03.2019 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola ( oddziału przedszkolnego )  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019

12.04.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2019

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2019

24.04.2019

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

26.04.2019 

6

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

10.06.2019

14.06.2019

7

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

10.06.2019 

14.06.2019

8

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.06.2019 

9

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.06.2019

21.06.2019

10

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

24.06.2019 

                       

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 z późn. zm.).

 

 

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1-5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

WAŻNE

 

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016r. poz. 59) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579).

 

 

Dokumenty pracodawcy lub szkoły potwierdzające spełnianie kryterium samorządowe - punkt 2- zatrudnienie lub nauka rodziców w szkole dziennej.