PROGRAM

WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNY

 

 

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie

Braniewo 2017r.

Spis treści

Wstęp...............................................................................................................................3

I. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego ...................................4

II. Założenia programu ...................................................................................................5

III. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo

– profilaktycznych .............................................................................................................6

IV. Procedury osiągania celów .......................................................................................9

V. Sposoby realizacji programu ...................................................................................10

VI. Prawa i obowiązki dziecka......................................................................................12

VII. Prawa i obowiązki rodziców................................................................................. 14

VIII. Dziecięcy kodeks dobrych zachowań...................................................................16

IX. Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych ..............................................................................................................16

 

 

Wstęp…

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, a także kieruje procesami wychowawczymi pracowników. Ponadto integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, tworzy wspólny front oddziaływań dydaktycznych i kieruje je na właściwe tory.

Niezbędnym uzupełnieniem każdego programu wychowawczego jest obecnie profilaktyka związana zarówno z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak i wzmacnianiem czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka mogących zaburzyć prawidłowy proces wychowania.

Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Miejskiego Nr 2  w Braniewie odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w przedszkolu i środowisku społecznym, które otacza wychowanków naszej placówki. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każde dziecko poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.  

I. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017r. Poz.59)
 • Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Statut Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Założenia programu

 

Cel główny:

           Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie jest kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.

Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

 • Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
 • Budowanie równowagi i harmonii psychicznej;
 • Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, a także postawy poszanowania drugiego człowieka, jego własności i opinii;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Budowanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia wartości zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych; w tym: kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia;
 • Wspieranie wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia;
 • Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo;
 • Wzmacnianie wśród wychowanków więzi z przedszkolem oraz społecznością lokalną;
 • Zdobywanie przez dzieci podstawowych informacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji wychowanek – nauczyciel oraz nauczyciel – rodzic;
 • Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych;
 • Wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną bądź środowiskową są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.

III. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo – profilaktycznych

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 • Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania; w tym: utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie ważnych uroczystości bądź przedsięwzięć kulturalnych;
 • Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób starszych, rodziców, młodszych kolegów;
 • Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni w bliższym i dalszym otoczeniu; kształcenie do poszanowania wartości życia w zgodzie z naturą;
 • Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole;
 • Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir-vivre’u”.

Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych

 • Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby;
 • Przeprowadzenie zajęć omawiających tematykę praw dziecka;
 • Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym oraz wrażliwości na cudzą krzywdę;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami;
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci kompromisu;
 • Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a także udział w uroczystościach przedszkolnych.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola:

 • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu;
 • Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez;
 • Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu;
 • Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji;
 • Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi; Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
 • Uwzględnienie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych: wskazywanie na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji.

 

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

 • Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić;
 • Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych;
 • Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
 • Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych;
 • Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

 • Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych;
 • Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród rodziców;
 • Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę);
 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania;
 • Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 • Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej (np. szczepienia ochronne) oraz związków między zdrowiem a chorobą;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu żywienia;

IV. Procedury osiągania celów

 

Metody pracy:

 • Podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i psychoterapeutycznym);
 • Aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, drama);
 • Eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne); Praktyczne ( zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty).

 

Formy pracy:

 • Praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych z logopedą lub psychologiem);
 • Praca w małych grupach bądź zespołach;
 • Praca z całą grupą;
 • Udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych i ekologicznych;
 • Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;
 • Zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy ( psycholog).

 

Ewaluacja programu:

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi rodzinę, a także specjalistami: pedagogiem i psychologiem. Jego ewaluacją przebiegać będzie następująco:

 • Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na zabraniu Rady Pedagogicznej;
 • Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji w zależności od zaistniałych potrzeb;
 • Wyniki analizy będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

V. Sposoby realizacji programu

W stosunku do dziecka:

 • Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
 • Rozmowy i dyskusje;
 • Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • Czytanie i wspólna analiza opowiadań przedstawiających różne wzorce zachowań społecznych;
 • Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • Stworzenie kodeksu właściwych zachowań dla prawidłowego współżycia w grupie ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność ich przestrzegania;
 • Ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad;
 • Konstruowanie zajęć tematycznych poświęconych takim tematom jak zdrowe żywienie czy pierwsza pomoc;

W stosunku do rodzica:

 • Zapoznanie z programem wychowawczo-profilaktycznym Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie oraz z zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • Zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz rozpoznawania ich;
 • Organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w domu                               i przedszkolu;
 • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

W stosunku do nauczycieli:

 • Prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 • Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć;
 • Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko;
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • Współpraca ze specjalistami: logopedą oraz psychologiem.

 

VI. Prawa i obowiązki dziecka

 

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje;

3) Podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy;

4) Poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest;

5) Opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje;

6) Snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje;

7) Samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy;

8) Indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

9) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia w miarę potrzeb;

10) Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi;

11) Aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację ii wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia;

12) Racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje;

13) Zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb;

14) Doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

 

Ponadto w naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:

1) Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji; 2) Zdrowego jedzenia;  

3) Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości;

4) Badania i odkrywania;

5) Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;

6) Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań; 7) Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji;

8) Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

1) Przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu;

2) Szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych;

3) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

4) Szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne;

5) Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości;

6) Przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze;

7) Dbać o higienę osobistą;

8) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym w szkole.

VII. Prawa i obowiązki rodziców

 

W naszym przedszkolu rodzic ma prawo do:

1) Znajomości zadań wynikających z programu, planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;

2) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem i zebrania grupowe;

3) Współdziałania z nauczycielami, w celu podejmowania działań mających za zadanie zapewnienie właściwych warunków rozwoju dziecka (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną);

4) Uczestniczenia w działaniach mających na celu poprawę stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego przedszkola;

5) Wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) Aktywnego uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;

7) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola;

8) Służenia pomocą opiekuńczo wychowawczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

 

 

Obowiązki rodziców:

1) Przestrzeganie statutu przedszkola;

2) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory;

3) Respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;

4) Przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie;

5) Dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

6) Po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania nad dzieckiem opieki również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;

7) W przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

8) Kontrolowanie przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu,   w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;

9) Informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;

10) Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych.

VIII. Dziecięcy kodeks dobrych zachowań

Kodeks przedszkolaka

 • Jestem miły i uprzejmy wobec kolegów i dorosłych.
 • Pamiętam o ważnych słowach: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Pomagam innym przedszkolakom.
 • Znam swoje prawa i obowiązki.
 • Potrafię dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Mówię umiarkowanym głosem.
 • Dbam o zabawki i sprzęty w przedszkolu.
 • Znam zasady poruszania się po budynku i po placu.
 • Szanuję uczucia innych.
 • Bawię się zgodnie.
 • Umiem się dzielić zabawkami,
 • Współdziałam ze wszystkimi,
 • Panuję nad swoimi emocjami,
 • Potrafię samodzielnie rozwiązywać konflikty.
 • Szanuję cudzą własność.
 • Umiem przepraszać i wybaczać.
 • Odpowiedzialnie i sumiennie wywiązuję się ze swoich zadań i obowiązków

 IX. Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując „Kodeks  postępowania" musimy zarówno wspierać  i motywować  je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również konsekwentnie egzekwować go.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.

Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysi

FORMY  NAGRADZANIA :

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblemat uśmiechniętej buźki

NAGRADZAMY  ZA :

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowną pomoc innym
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

 Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

 FORMY  KARANIA  :

 • Upomnienie słowne indywidualne
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Odsunięcie od zabawy, posadzenie na krzesełku na wyznaczony czas np. 3 min.
 • Wyjście do innej sali.

KARY STOSUJEMY ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

KODEKS GRUPOWY

Na podstawie zapisu w programie każda grupa opracowuje kodeks grupowy przedszkolaka.